معرفی

مشخصات فردی

محمد مدرس نیا

نام - نام خانوادگی : محمد   مدرس نیا

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زمین شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش معلمان

محل خدمت : گروه مستقل

مرتبه علمی : مربی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

محمد مدرس نیا
محمد مدرس نیا

محل خدمت :
    گروه مستقل
مرتبه علمی :
    مربی
^